رباتیک و هوافضا

ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردوینو

پروژه ی ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو,دانلود ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , آموزش ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , کد ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو ,ساخت دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو

به نام خدا

ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردوینو

 

پروژه ی ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو,دانلود ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , آموزش ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , کد ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو ,ساخت دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو

به عنوان یک افزودنی ساده به پروژه ساعت آردوینو با آلارم و پروژه مانیتور دما ، قصد داریم به یک سیستم کنترل از راه دور IR به مدار اضافه کنیم. کنترل از راه دور مورد استفاده در این پروژه یک ریموت کنترل تلویزیون (تلویزیون ال جی) است که با استفاده از پروتکل RC-5، این کنترل از راه دور برای تنظیم ساعت زمان واقعی، تقویم و آلارم استفاده می شود .
ما باید کنترل از راه دور خود را رمزگشایی کنیم تا  کد هر دکمه را بدست آوریم زیرا  باید این کد ها را در کد آردوینو اضافه کنیم.

قطعات مورد نیاز ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردوینو :

 • آردوینو uno
 • ماژول DS3231
 • ال سی دی کاراکتری ۴*۲۰
 • کنترل از راه دور
 • گیرنده مادون قرمز
 • LED
 • خازن ۴۷uf
 • پتانسیومتر ۱۰k
 • ۲ قطعه مقاومت ۳۳۰ اهم
 • باتری ساعتی ۳ ولت
 • برد برد
 • سیم برد بردی

 

توضیحات مدار :

شماتیک مدار پروژه در تصویر زیر نشان داده شده است.

پروژه ی ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو,دانلود ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , آموزش ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , کد ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو ,ساخت دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو

ماژول DS3231 و LCD و گیرنده مادون قرمز  با ۵ ولت تغذیه می شوند که در روی برد آردوینو موجود است. سه خط دیتا بین ماژول DS3231 و آردوینو وجود دارد ، SCL  به پین آنالوگ ۴ ، SDA به پین دیجیتال ۲ و INT  به پین دیجیتال ۲ که همان وقفه خارجی  ( INT 0)میکرو کنترلر است متصل شده است . DS3231 یک وقفه برای میکروکنترلر موجود روی برد آردوینو زمانی که هشدار وجود داشته باشد ایجاد می کند .

گیرنده مادون قرمز سه پایه دارد : GND و VCC و OUT که پین OUT به پین دیجیتال ۳ آردوینو که همان وقفه شماره ۲ است متصل شده است .

LED که به پین ۱۰ آردوینو متصل شده است به عنوان نشانگر برای زمانی که آلارمی فعال  می شود عمل می کند.

 

کد آردوینو :

در کد این پروژه از کتابخانه DS3231 استفاده نشده است.

دکمه های استفاده شده ریموت کنترل با شماره مشخص شده اند .

پروژه ی ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو,دانلود ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , آموزش ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو , کد ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو ,ساخت دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردونیو

کد های هر دکمه (در مبنای شانزده ) :

۱ افزایش۰x20
۲ تنظیم تاریخ و ساعت ۰x10
۳  کاهش۰x21
۴ تنظیم آلارم ۰x11
۵ قطع کردن آلارم ۰x25

دکمه #۱ برای افزایش پارامتر انتخاب شده (ساعت، دقیقه، روز، تاریخ، ماه، سال،  زنگ  ساعت ، دقیقه زنگ و وضعیت زنگ (روشن و خاموش))و دکمه #۳ برای کاهش دادن آن پارامتر ها مورد استفاده قرار میگیرد. پارامترهای زمان و تقویم با دکمه شماره ۲ انتخاب می شوند و پارامترهای آلارم (زنگ هشدار ۱ و هشدار ۲) با دکمه شماره ۴ انتخاب می شوند.

هنگامی که هشدار (زنگ هشدار ۱ یا زنگ هشدار ۲)، آردوینو LED  را روشن می کند، در اینجا دکمه شماره ۵ LED را روشن می کند و هشدار رخ داده قطع می شود.

دانلود کد برنامه ساعت زنگدار و دماسنج به همراه کنترل از راه دور با آردوینو:

دانلود فایل
/* Arduino real time clock and calendar with 2 alarm functions, temperature monitor and RC-5 IR remote control
  Read DS3231 RTC datasheet to understand the code
  DS3231 interrupt pin is connected to Arduino external interrupt pin (pin #2).
*/

// Define number of Timer1 ticks (with a prescaler of 1/8)
#define short_time   1400           // Used as a minimum time for short pulse or short space ( ==> 700 us)
#define  med_time   2400           // Used as a maximum time for short pulse or short space ( ==> 1200 us)
#define long_time   4000           // Used as a maximum time for long pulse or long space  ( ==> 2000 us)

// include LCD library code
#include <LiquidCrystal.h>
// include Wire library code (needed for I2C protocol devices)
#include <Wire.h>

// LCD module connections (RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9);

const int alarm_pin = 10;           // Alarms pin number

void setup() {
 pinMode(alarm_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(alarm_pin, LOW);
 // set up the LCD's number of columns and rows
 lcd.begin(20, 4);
 // Timer1 module configuration
 TCCR1A = 0;
 TCCR1B = 0;                  // Disable Timer1 module
 TCNT1 = 0;                  // Set Timer1 preload value to 0 (reset)
 TIMSK1 = 1;                  // enable Timer1 overflow interrupt
 Wire.begin();                 // Join i2c bus
 attachInterrupt(1, RC5_read, CHANGE);     // Enable external interrupt (INT1)
 attachInterrupt(0, Alarm, FALLING);      // Enable external interrupt (INT0)
}
// RC5 remote control variables
boolean rc5_ok = 0, toggle, last_toggle;
byte rc5_state = 0, j;
unsigned int rc5_code;
// RTC Variables declaration
bool alarm1_status, alarm2_status;
char Time[]   = " : : ",
   calendar[] = "   / /20 ",
   alarm1[]  = "A1:  : :00", alarm2[]  = "A2:  : :00",
   temperature[] = "T:  .  C";
byte i, second, minute, hour, day, date, month, year,
   alarm1_minute, alarm1_hour, alarm2_minute, alarm2_hour,
   status_reg;

void RC5_read() {
unsigned int timer_value;
 if(rc5_state != 0){
  timer_value = TCNT1;             // Store Timer1 value
  TCNT1 = 0;                  // Reset Timer1
 }
 switch(rc5_state){
  case 0 :                   // Start receiving IR data (initially we're at the beginning of mid1)
  TCNT1 = 0;                 // Reset Timer1
  TCCR1B = 2;                 // Enable Timer1 module with 1/8 prescaler ( 2 ticks every 1 us)
  rc5_state = 1;                // Next state: end of mid1
  j = 0;
  return;
  case 1 :                   // End of mid1 ==> check if we're at the beginning of start1 or mid0
  if((timer_value > long_time) || (timer_value < short_time)){     // Invalid interval ==> stop decoding and reset
   rc5_state = 0;               // Reset decoding process
   TCCR1B = 0;                // Disable Timer1 module
   return;
  }
  bitSet(rc5_code, 13 - j);
  j++;
  if(j > 13){                 // If all bits are received
   rc5_ok = 1;                // Decoding process is OK
   toggle = bitRead(rc5_code, 11);      // Toggle bit is bit number 11
   rc5_code &= 0x07FF;            // Remove the two start bits and the toggle bit from the code message
   detachInterrupt(1);            // Disable external interrupt (INT1)
   return;
  }
   if(timer_value > med_time){        // We're at the beginning of mid0
    rc5_state = 2;              // Next state: end of mid0
    if(j == 13){               // If we're at the LSB bit
     rc5_ok = 1;              // Decoding process is OK
     bitClear(rc5_code, 0);         // Clear the LSB bit
     toggle = bitRead(rc5_code, 11);    // Toggle bit is bit number 11
     rc5_code &= 0x07FF;
     detachInterrupt(1);          // Disable external interrupt (INT1)
     return;
    }
   }
   else                    // We're at the beginning of start1
    rc5_state = 3;              // Next state: end of start1
   return;
  case 2 :                   // End of mid0 ==> check if we're at the beginning of start0 or mid1
  if((timer_value > long_time) || (timer_value < short_time)){
   rc5_state = 0;               // Reset decoding process
   TCCR1B = 0;                // Disable Timer1 module
   return;
  }
  bitClear(rc5_code, 13 - j);
  j++;
  if(timer_value > med_time)          // We're at the beginning of mid1
   rc5_state = 1;               // Next state: end of mid1
  else                     // We're at the beginning of start0
   rc5_state = 4;               // Next state: end of start0
  return;
  case 3 :                   // End of start1 ==> check if we're at the beginning of mid1
  if((timer_value > med_time) || (timer_value < short_time)){      // Time interval invalid ==> stop decoding
   TCCR1B = 0;                // Disable Timer1 module
   rc5_state = 0;               // Reset decoding process
   return;
  }
  else                     // We're at the beginning of mid1
   rc5_state = 1;               // Next state: end of mid1
  return;
  case 4 :                   // End of start0 ==> check if we're at the beginning of mid0
  if((timer_value > med_time) || (timer_value < short_time)){      // Time interval invalid ==> stop decoding
   TCCR1B = 0;                // Disable Timer1 module
   rc5_state = 0;               // Reset decoding process
   return;
  }
  else                     // We're at the beginning of mid0
   rc5_state = 2;               // Next state: end of mid0
  if(j == 13){                 // If we're at the LSB bit
   rc5_ok = 1;                // Decoding process is OK
   bitClear(rc5_code, 0);           // Clear the LSB bit
   toggle = bitRead(rc5_code, 11);      // Toggle bit is bit number 11
   rc5_code &= 0x07FF;
   detachInterrupt(1);            // Disable external interrupt (INT1)
  }
 }
}
ISR(TIMER1_OVF_vect) {              // Timer1 interrupt service routine (ISR)
 rc5_state = 0;                 // Reset decoding process
 TCCR1B = 0;                  // Disable Timer1 module
}

void Alarm(){
 digitalWrite(alarm_pin, HIGH);
}
void DS3231_read(){               // Function to read time & calendar data
 Wire.beginTransmission(0x68);         // Start I2C protocol with DS3231 address
 Wire.write(0);                // Send register address
 Wire.endTransmission(false);         // I2C restart
 Wire.requestFrom(0x68, 7);          // Request 7 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
 second = Wire.read();             // Read seconds from register 0
 minute = Wire.read();             // Read minuts from register 1
 hour  = Wire.read();             // Read hour from register 2
 day  = Wire.read();             // Read day from register 3
 date  = Wire.read();             // Read date from register 4
 month = Wire.read();             // Read month from register 5
 year  = Wire.read();             // Read year from register 6
}
void alarms_read_display(){           // Function to read and display alarm1, alarm2 and temperature data
 byte control_reg, temperature_lsb;
 char temperature_msb;
 Wire.beginTransmission(0x68);         // Start I2C protocol with DS3231 address
 Wire.write(0x08);               // Send register address
 Wire.endTransmission(false);         // I2C restart
 Wire.requestFrom(0x68, 11);          // Request 11 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
 alarm1_minute = Wire.read();         // Read alarm1 minutes
 alarm1_hour  = Wire.read();         // Read alarm1 hours
 Wire.read();                 // Skip alarm1 day/date register
 alarm2_minute = Wire.read();         // Read alarm2 minutes
 alarm2_hour  = Wire.read();         // Read alarm2 hours
 Wire.read();                 // Skip alarm2 day/date register
 control_reg = Wire.read();          // Read the DS3231 control register
 status_reg = Wire.read();          // Read the DS3231 status register
 Wire.read();                 // Skip aging offset register
 temperature_msb = Wire.read();        // Read temperature MSB
 temperature_lsb = Wire.read();        // Read temperature LSB
  // Convert BCD to decimal
 alarm1_minute = (alarm1_minute >> 4) * 10 + (alarm1_minute & 0x0F);
 alarm1_hour  = (alarm1_hour  >> 4) * 10 + (alarm1_hour & 0x0F);
 alarm2_minute = (alarm2_minute >> 4) * 10 + (alarm2_minute & 0x0F);
 alarm2_hour  = (alarm2_hour  >> 4) * 10 + (alarm2_hour & 0x0F);
  // End conversion
 alarm1[8]   = alarm1_minute % 10 + 48;
 alarm1[7]   = alarm1_minute / 10 + 48;
 alarm1[5]   = alarm1_hour  % 10 + 48;
 alarm1[4]   = alarm1_hour  / 10 + 48;
 alarm2[8]   = alarm2_minute % 10 + 48;
 alarm2[7]   = alarm2_minute / 10 + 48;
 alarm2[5]   = alarm2_hour  % 10 + 48;
 alarm2[4]   = alarm2_hour  / 10 + 48;
 alarm1_status = bitRead(control_reg, 0);   // Read alarm1 interrupt enable bit (A1IE) from DS3231 control register
 alarm2_status = bitRead(control_reg, 1);   // Read alarm2 interrupt enable bit (A2IE) from DS3231 control register
 if(temperature_msb < 0){
  temperature_msb = abs(temperature_msb);
  temperature[2] = '-';
 }
 else
  temperature[2] = ' ';
 temperature_lsb >>= 6;
 temperature[4] = temperature_msb % 10 + 48;
 temperature[3] = temperature_msb / 10 + 48;
 if(temperature_lsb == 0 || temperature_lsb == 2){
  temperature[7] = '0';
  if(temperature_lsb == 0) temperature[6] = '0';
  else           temperature[6] = '5';
 }
 if(temperature_lsb == 1 || temperature_lsb == 3){
  temperature[7] = '5';
  if(temperature_lsb == 1) temperature[6] = '2';
  else           temperature[6] = '7';
 }
 temperature[8] = 223;            // Put the degree symbol
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(temperature);            // Display temperature
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(alarm1);              // Display alarm1
 lcd.setCursor(17, 2);
 if(alarm1_status) lcd.print("ON ");     // If A1IE = 1 print 'ON'
 else        lcd.print("OFF");     // If A1IE = 0 print 'OFF'
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(alarm2);              // Display alarm2
 lcd.setCursor(17, 3);
 if(alarm2_status) lcd.print("ON ");     // If A2IE = 1 print 'ON'
 else        lcd.print("OFF");     // If A2IE = 0 print 'OFF'
}
void calendar_display(){            // Function to display calendar
 switch(day){
  case 1: strcpy(calendar, "Sun  / /20 "); break;
  case 2: strcpy(calendar, "Mon  / /20 "); break;
  case 3: strcpy(calendar, "Tue  / /20 "); break;
  case 4: strcpy(calendar, "Wed  / /20 "); break;
  case 5: strcpy(calendar, "Thu  / /20 "); break;
  case 6: strcpy(calendar, "Fri  / /20 "); break;
  case 7: strcpy(calendar, "Sat  / /20 "); break;
  default: strcpy(calendar, "Sat  / /20 ");
 }
 calendar[13] = year % 10 + 48;
 calendar[12] = year / 10 + 48;
 calendar[8] = month % 10 + 48;
 calendar[7] = month / 10 + 48;
 calendar[5] = date % 10 + 48;
 calendar[4] = date / 10 + 48;
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(calendar);             // Display calendar
}
void DS3231_display(){
 // Convert BCD to decimal
 second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
 minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
 hour = (hour >> 4) * 10 + (hour & 0x0F);
 date = (date >> 4) * 10 + (date & 0x0F);
 month = (month >> 4) * 10 + (month & 0x0F);
 year = (year >> 4) * 10 + (year & 0x0F);
 // End conversion
 Time[7]   = second % 10 + 48;
 Time[6]   = second / 10 + 48;
 Time[4]   = minute % 10 + 48;
 Time[3]   = minute / 10 + 48;
 Time[1]   = hour  % 10 + 48;
 Time[0]   = hour  / 10 + 48;
 calendar_display();              // Call calendar display function
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(Time);               // Display time
}
void Blink(){
 byte k = 0;
 while((!rc5_ok || (rc5_code != 0x10) && (rc5_code != 0x11) && (rc5_code != 0x20) && (rc5_code != 0x21)) && (k < 10)){
  k++;
  delay(25);
 }
}
byte edit(byte x, byte y, byte parameter){
 char text[3];
 rc5_reset();
 while(true){
  if(rc5_ok && (rc5_code == 0x20 || rc5_code == 0x21)){   // If RC5 code received
   if(rc5_code == 0x20){
    parameter++;
    if(((i == 0) || (i == 5)) && parameter > 23)     // If hours > 23 ==> hours = 0
     parameter = 0;
    if(((i == 1) || (i == 6)) && parameter > 59)     // If minutes > 59 ==> minutes = 0
     parameter = 0;
    if(i == 2 && parameter > 31)             // If date > 31 ==> date = 1
     parameter = 1;
    if(i == 3 && parameter > 12)             // If month > 12 ==> month = 1
     parameter = 1;
    if(i == 4 && parameter > 99)             // If year > 99 ==> year = 0
     parameter = 0;
    if(i == 7 && parameter > 1)              // For alarms ON or OFF (1: alarm ON, 0: alarm OFF)
     parameter = 0;
   }
   if(rc5_code == 0x21){
    if(((i == 0) || (i == 5)) && parameter < 1)
     parameter = 24;
    if(((i == 1) || (i == 6)) && parameter < 1)
     parameter = 60;
    if(i == 2 && parameter < 2)
     parameter = 32;
    if(i == 3 && parameter < 2)
     parameter = 13;
    if(i == 4 && parameter < 1)
     parameter = 100;
    if(i == 7 && parameter < 1)
     parameter = 2;
    parameter--;
   }
   lcd.setCursor(x, y);
   if(i == 7){                      // For alarms ON & OFF
    if(parameter == 1) lcd.print("ON ");
    else        lcd.print("OFF");
   }
   else{
    sprintf(text,"%02u", parameter);
    lcd.print(text);
   }
  }
  if(rc5_ok){
   delay(200);
   rc5_reset();
  }
  lcd.setCursor(x, y);
  lcd.print(" ");              // Print two spaces
  if(i == 7) lcd.print(" ");         // Print space (for alarms ON & OFF)
  Blink();                  // Call Blink function
  lcd.setCursor(x, y);
  if(i == 7){                 // For alarms ON & OFF
   if(parameter == 1) lcd.print("ON ");
   else        lcd.print("OFF");
  }
  else{
   sprintf(text,"%02u", parameter);
   lcd.print(text);
  }
  Blink();
  if(i >= 5){
   DS3231_read();
   DS3231_display();
  }
  if(rc5_ok && last_toggle != toggle && ((rc5_code == 0x10 && i < 5) || (rc5_code == 0x11 && i >= 5))){
   i++;                   // Increment 'i' for the next parameter
   return parameter;             // Return parameter value and exit
  }
 }
}
void rc5_reset(){
 rc5_ok = 0;                  // Reset decoding process
 rc5_state = 0;
 last_toggle = toggle;             // Save toggle bit
 attachInterrupt(1, RC5_read, CHANGE);     // Enable external interrupt (INT1)
}

void loop() {
 if(rc5_ok){                  // If RC5 code received
  if(rc5_code == 0x10){            // If clock/calendar set button code received
   i = 0;
   hour  = edit(0, 0, hour);
   minute = edit(3, 0, minute);
   rc5_reset();
   while(true){
    if(rc5_ok && (rc5_code == 0x20)){    // If button up button code received
     day++;                // Increment day
     if(day > 7) day = 1;
     calendar_display();          // Call display_calendar function
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print(calendar);         // Display calendar
    }
    if(rc5_ok){
     delay(200);
     rc5_reset();
    }
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("  ");            // Print 3 spaces
    Blink();
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(calendar);          // Print calendar
    Blink();                // Call Blink function
    if(rc5_ok && last_toggle != toggle && (rc5_code == 0x10))        // If button B1 is pressed
     break;
   }
   date = edit(4, 1, date);         // Edit date
   month = edit(7, 1, month);        // Edit month
   year = edit(12, 1, year);         // Edit year
   // Convert decimal to BCD
   minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
   hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
   date = ((date / 10) << 4) + (date % 10);
   month = ((month / 10) << 4) + (month % 10);
   year = ((year / 10) << 4) + (year % 10);
   // End conversion
   // Write time & calendar data to DS3231 RTC
   Wire.beginTransmission(0x68);       // Start I2C protocol with DS3231 address
   Wire.write(0);              // Send register address
   Wire.write(0);              // Reset sesonds and start oscillator
   Wire.write(minute);            // Write minute
   Wire.write(hour);             // Write hour
   Wire.write(day);             // Write day
   Wire.write(date);             // Write date
   Wire.write(month);            // Write month
   Wire.write(year);             // Write year
   Wire.endTransmission();          // Stop transmission and release the I2C bus
  }
  if(rc5_code == 0x11){            // If alarm set button code received
   i = 5;
   alarm1_hour  = edit(4, 2, alarm1_hour);
   alarm1_minute = edit(7, 2, alarm1_minute);
   alarm1_status = edit(17, 2, alarm1_status);
   i = 5;
   alarm2_hour  = edit(4, 3, alarm2_hour);
   alarm2_minute = edit(7, 3, alarm2_minute);
   alarm2_status = edit(17, 3, alarm2_status);
   alarm1_minute = ((alarm1_minute / 10) << 4) + (alarm1_minute % 10);
   alarm1_hour  = ((alarm1_hour  / 10) << 4) + (alarm1_hour % 10);
   alarm2_minute = ((alarm2_minute / 10) << 4) + (alarm2_minute % 10);
   alarm2_hour  = ((alarm2_hour  / 10) << 4) + (alarm2_hour % 10);
   // Write alarms data to DS3231
   Wire.beginTransmission(0x68);        // Start I2C protocol with DS3231 address
   Wire.write(7);               // Send register address (alarm1 seconds)
   Wire.write(0);               // Write 0 to alarm1 seconds
   Wire.write(alarm1_minute);         // Write alarm1 minutes value to DS3231
   Wire.write(alarm1_hour);          // Write alarm1 hours value to DS3231
   Wire.write(0x80);              // Alarm1 when hours, minutes, and seconds match
   Wire.write(alarm2_minute);         // Write alarm2 minutes value to DS3231
   Wire.write(alarm2_hour);          // Write alarm2 hours value to DS3231
   Wire.write(0x80);              // Alarm2 when hours and minutes match
   Wire.write(4 | alarm1_status | (alarm2_status << 1));   // Write data to DS3231 control register (enable interrupt when alarm)
   Wire.write(0);               // Clear alarm flag bits
   Wire.endTransmission();           // Stop transmission and release the I2C bus
  }
  if(rc5_code == 0x25 && digitalRead(alarm_pin)){     // If rset alarm button code is received with alarm (Reset and turn OFF the alarm)
   digitalWrite(alarm_pin, LOW);        // Turn OFF the alarm indicator
   Wire.beginTransmission(0x68);        // Start I2C protocol with DS3231 address
   Wire.write(0x0E);              // Send register address (control register)
   // Write data to control register (Turn OFF the occurred alarm and keep the other as it is)
   Wire.write(4 | (!bitRead(status_reg, 0) & alarm1_status) | ((!bitRead(status_reg, 1) & alarm2_status) << 1));
   Wire.write(0);               // Clear alarm flag bits
   Wire.endTransmission();           // Stop transmission and release the I2C bus
  }
  rc5_reset();
 }
 DS3231_read();                // Read time and calendar parameters from DS3231 RTC
 alarms_read_display();            // Read and display alarms parameters
 DS3231_display();               // Display time & calendar
 delay(50);                  // Wait 50ms
}
// End of code

 

بیشتر بخوانید...  ولتمتر AC با استفاده از آردوینو

دیدگاه‌ها (0)

*
*