رباتیک و هوافضا

مدار یابنده ی نور با پل وتستون

ساخت مدار یابنده ی نور با پل وتستون به همراه شماتیک مدار

به نام خدا ساخت مدار یابنده ی نور با پل وتستون به همراه شماتیک مدار   در این پروژه قصد…