رباتیک و هوافضا

پروژه ی کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو

کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو

به نام خدا

پروژه ی کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو

کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو

 

در این مقاله ،شما میخواهید در باره ی فن کنترل دما با  ادوینو با استفاده از سنسور DHT22 ورله یاد بگیریم . ما میخواهیم با استفاده از سنسور DHT22 دمای محیط را اندازه گرفته و بر روی LCDنمایش دهیم.سپس ما میخواهیم بررسی کنیم که ایا دمای اندازه گیری شده بیشتر از ۳۵ درجه است یا خیر ، اگر دما بیشتر از ۳۵ درجه بود ، سپس رله فعال شود و فن شروع به چرخیدن کند .

بخش سخت افزار:

اولین قدم اتصال ماژول LCD به اردینو به صورت زیراست :

 • پایه VSS، LCD را به زمین آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه VDDرا به ولت۵ آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه VO را به پایه وسط  پتانسیومتر ۱۰Kوصل میکنیم . دو پایه دیگر پتانسومتر را به ۵V و زمین وصل میکنیم .
 • پایه RSرا به پایه ۲ آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه R/Wرا به زمین آردوینو وصل میکنیم . این عمل LCD را در حالت خواندن قرار خواهد داد.
 • پایه Enable را به پایه ۳ آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه های D4 تا D7 را به پایه های ۴،۵،۶،۷ آردوینو وصل می کنیم .
 • پایه ۱۵ که پایه مثبت پس زمینه LED است را به مقاومت ۲۲۰ اهم که به پایه ۵V متصل است وصل میکنیم .
 • پایه ۱۶ که پایه منفی پس زمینه LED است را به پایه زمین آردوینو وصل میکنیم .

سپس رله را به آردوینو متصل میکنیم . در قسمت ورودی ماژول رله اتصالات به صورت زیر است:

 • پایه VCC ماژول رله را به پایه ۵V آردوینو متصل میکنیم.
 • پایه IN ماژول رله را به پایه ۹ آردوینو وصل میکنیم.
 • پایه GND ماژول رله را به زمین آردوینو وصل میکنیم.
بیشتر بخوانید...  سرعت سنج با GPS با قابلیت فعال سازی رله

در قسمت خروجی ماژول رله ، قطب منفی باتری ۹V را به پایه مشترک (c) رله وصل میکنیم و پایه NC ماژول رله را به منفی فن (آرمیچر) وصل میکنیم .

در آخر ، DHT22 سنسور دما و رطوبت را متصل میکنیم .

 • پایه ۱ ، DHT22 را که پایه VCC است را به ۵V آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه ۲ ، DHT22 را که پایه data (داده) است را به پایه ۸ آردوینو وصل میکنیم .
 • پایه ۴ ، DHT22 را که پایه زمین است را به پایه زمین آردوینو وصل میکنیم .

 

کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو

توضیحات کد:

 

اول از همه ، ما کتابخانه هایی را که شامل سنسور DHT22 و LCD می شوند را اضافه میکنیم . کتابخانه ها به آسان سازی کدها کمک می کنند .

"include "DHT.h#"

"include "LiquidCrystal.h#

 

سپس ما پایه هایی را که از LCD و DHT22 وصل کرده بودیم مقدار دهی اولیه میکنیم . پس از آن ما نوع سنسور DHT را که استفاده کرده ایم معرفی میکنیم . انواع مختلف زیاد دیگری از سنسور DHT در دسترس است مثل DHT11 بنابراین در اینجا خیلی مهم است که نوع آن را معرفی کنیم.

;(LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7

define DHTPIN 8 #

define DHTTYPE DHT22 #
;(DHT sensor(DHTPIN, DHTTYPE

 

در قسمت setup function (تنظیم عملکرد) ، ما به DHT22 و LCD دستور میدهیم تا با آردوینو ارتباط برقرار کنند . سپس ما پایه رله را به عنوان خروجی اعلام مکنیم زیرا ما ولتاژ را از آردوینو به رله می دهیم تا رله فعال شود . رله به صورت معکوس کار میکند.(برای رله High به معنای Low است)

بیشتر بخوانید...  ردیاب خودرو با استفاده از آردوینو و GPS و GSM

 

;(lcd.begin(16,2

;()sensor.begin
:(pinMode(relay_pin, OUTPUT
;(digitalWrite(relay_pin, HIGH

 

در Loop function (حلقه عملکرد) ، ما صفحه LCD را پاک میکنیم و سپس مقدار دما را از سنسور می خوانیم .

:()lcd.clear

float t = sensor.readTemperature(); //reading the temperature from the sensor
// Checking if the sensor is sending values or not
}((if (isnan(t
;("lcd.print("Failed
;(delay(1000
;return
}

 

 

سپس ما این مقدار دما را در LCD چاپ می کنیم و اگر مقدیر دما از ۳۵ درجه بیشتر بود ، سپس رله فعال خواهد شد و فن شروع به چرخش خواهد کرد .

;(lcd.setCursor(0,0

;("lcd.print("Temp
;(lcd.print(t
;("lcd.print(" C
}(if (t > 35
;(digitalWrite(relay_pin, LOW
;(lcd.setCursor(0,1
;("lcd.print("Fan is ON
;(delay(10
}

 

 دانلود کنترل دما با استفاده از فن از طریق آردوینو :

دانلود فایل

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*