رباتیک و هوافضا

پروژه ی ساخت دماسنج بی سیم با استفاده از رابط رادیویی ۴۳۳ مگا هرتزی و آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت دماسنج بی سیم با استفاده از رابط رادیویی ۴۳۳ مگا هرتزی و آردوینو

 

در این پروژه قصد داریم تا یک دما سنج بی سیم با استفاده از آردوینو بسازیم که هم دمای درون اطاق و هم دمای بیرون از اطاق را اندازه گیری کند. سپس داده های گفته شده در کانالی ۴۳۳ مگا هرتزی ارسال و دریافت می شود.

 

 

 

استفاده از ماژول ۴۳۳ مگا هرتزی RF و سنسور DHT11

این پروژه به دوبخش تقسیم شده است. یکی مداری با دریافت کننده ی ۴۳۳ مگا هرتزی ، ال سی دی جهت نمایش و یکی از سنسور های  DTH11 که درون اطاق جهت اندازه گیری دمای اطاق می باشد. قسمت بعدی این مدار یک فرستنده ی ۴۳۳ مگا هرتزی و یک سنسور دیگر DHT11 دارد که در خارج از اطاق قرار می گیرد تا دمای بیرونی را محاسبه کند.

 

 

در تصویر بالا ماژول های گیرنده و گیرنده نمایشه داده شده است. گیرنده ۴ پین دارد که به ترتیب  Vcc و GNDو پین های داده می باشد. فرستنده ساده تر است و سه پین Vcc و GND و داده را دارد. برای ارتباط بین این دو ماژول باید از یک آنتن استفاده شود که در انتهای بحث به ساخت آن اشاره شده است.

 

شماتیک مدار گیرنده: 

 

در تصویر بالا شماتیک اتصالات مدار آردوینو و ال سی دی را مشاهده می کنید. از پتانسیومتر ۱۰ کیلویی برای تنظیم کنتراست ال سی دی استفاده شده است.

بیشتر بخوانید...  دماسنج دیجیتال با آردوینو و سنسور LM35

 

 

برای کامپایل کردن داده ها باید کتابخانه های زیر را دانلود کنید.

Radio Head   :

دانلود فایل

 

DHT sensor library :

دانلود فایل

دانلود کد برنامه برای گیرنده :

دانلود فایل
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RH_ASK.h>
#include <SPI.h>
#include <dht.h>
#define DHTxxPIN A0
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
RH_ASK driver(2000, 7, 9, 10);
int ack = 0;
dht DHT;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
if (!driver.init())
Serial.println("init failed");
}
void loop()
{
ack = 0;
int chk = DHT.read11(DHTxxPIN);
switch (chk)
{
case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
ack = 1;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("INSIDE:");
lcd.print("NO DATA");
delay(1000);
break;
}
if(ack == 0)
{
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("INSIDE:");
lcd.print(DHT.temperature);
lcd.print(" C");
delay(2000);
}
uint8_t buf[RH_ASK_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = sizeof(buf);
if (driver.recv(buf, &buflen))
{
int i;
String str = "";
for(i = 0; i < buflen; i++)
{
str += (char)buf[i];
}
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("OUTSIDE:");
lcd.print(str);
Serial.println(str);
delay(2000);
}
}

 

فرستنده:

 

تصویر بالا شماتیک اتصالات فرستنده است که نسبت به گیرنده ساده تر است. در این قسمت از یک آردوینو دیگر استفاده شده است و سنسور DTH11 وظیفه ی اندازه گیری دمای خارج را دارد.

 

برنامه برای گیرنده: 

دانلود فایل
#include <RH_ASK.h>
#include <dht.h>
#define DHTxxPIN A0
#include <SPI.h>
int ack = 0;
RH_ASK driver(2000, 9, 2, 10);
dht DHT;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
if (!driver.init())
Serial.println("init failed");
}
void loop()
{
ack = 0;
int chk = DHT.read11(DHTxxPIN);
switch (chk)
{
case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
ack = 1;
const char *temp = "NO DATA";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
break;
}
if(ack == 0)
{
if(DHT.temperature == 15)
{
const char *temp = "15.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 16)
{
const char *temp = "16.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 17)
{
const char *temp = "17.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 18)
{
const char *temp = "18.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 19)
{
const char *temp = "19.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 20)
{
const char *temp = "20.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 21)
{
const char *temp = "21.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 22)
{
const char *temp = "22.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();;
}
if(DHT.temperature == 23)
{
const char *temp = "23.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 24)
{
const char *temp = "24.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 25)
{
const char *temp = "25.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 26)
{
const char *temp = "26.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 27)
{
const char *temp = "27.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 28)
{
const char *temp = "28.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 29)
{
const char *temp = "29.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 30)
{
const char *temp = "30.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 31)
{
const char *temp = "31.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 32)
{
const char *temp = "32.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 33)
{
const char *temp = "33.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 34)
{
const char *temp = "34.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 35)
{
const char *temp = "35.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 36)
{
const char *temp = "36.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 37)
{
const char *temp = "37.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 38)
{
const char *temp = "38.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 39)
{
const char *temp = "39.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 40)
{
const char *temp = "40.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 41)
{
const char *temp = "41.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 42)
{
const char *temp = "42.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 43)
{
const char *temp = "43.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 44)
{
const char *temp = "44.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
delay(500);
if(DHT.temperature == 45)
{
const char *temp = "45.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 46)
{
const char *temp = "46.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 47)
{
const char *temp = "47.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 48)
{
const char *temp = "48.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 49)
{
const char *temp = "49.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
if(DHT.temperature == 50)
{
const char *temp = "50.00 C";
driver.send((uint8_t *)temp, strlen(temp));
driver.waitPacketSent();
}
delay(500);
}
}

 

بیشتر بخوانید...  دانلود پروژه ی ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

 

ساختمان آنتن:

 

همانند شکل با استفاده از یک سیم باید ساختار بالا بسازیم تا از آن به عنوان آنتن استفاده شود.

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*