رباتیک و هوافضا

آموزش نوشتن برنامه به زبان سی بر روی رزبری پای

به نام خدا

آموزش نوشتن برنامه به زبان سی بر روی رزبری پای

در این آموزش قصد داریم تا در مورد برنامه نویسی به زبان سی در رزبری پای بپردازیم و نحوه ی نوشتن آن را در محیط رزبری پای بررسی خواهیم کرد. قصد این آموزش نگاه مختصر و ابتدایی به نوشتن یک پروژه به زبان سی برای رزبری پای می باشد.

 

 

 

یک برنامه ی سی چیست ؟

زبان برنامه نویسی سی یکی از گسترده ترین زبان های برنامه نویسی در سر تاسر جهان می باشد. برنامه ی نوشته شده به زبان سی می تواند بر روی پلتفورم های مختلفی از جمله میکرو کنترلر ها ، کامپیوتر های شخصی و ابر کامپیتور ها اجرا شود. یکی از مزیت های زبان سی این است که برنامه ای که به زبان سی نوشته می شود مثل برنامه ای که به زبان اسمبلی نوشته شده است سریع اجرا می شود. همانند اسمبلی سی به شما اجازه ی دسترسی به زبان سطح پایین و توابع ماشین را می دهد همچنین دارای syntax می باشد که خواندنش آسان تر از کد اسمبلی می باشد. برای مثال دو مثال زیر را که به دو زبان اسمبلی و سی هستند و هردو یک خروجی دارند را نگاه کنید :

.arch armv6
.eabi_attribute 27, 3
.eabi_attribute 28, 1
.fpu vfp
.eabi_attribute 20, 1
.eabi_attribute 21, 1
.eabi_attribute 23, 3
.eabi_attribute 24, 1
.eabi_attribute 25, 1
.eabi_attribute 26, 2
.eabi_attribute 30, 6
.eabi_attribute 18, 4
.file "hello-world-assembly.c"
.section .rodata
.align 2
.LC0:
.ascii "Hello, World! \000"
.text
.align 2
.global main
.type main, %function
main:
@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
stmfd sp!, {fp, lr}
add fp, sp, #4
ldr r0, .L2
bl puts
mov r3, #0
mov r0, r3
ldmfd sp!, {fp, pc}
.L3:
.align 2
.L2:
.word .LC0
.size main, .-main
.ident "GCC: (Debian 4.6.3-14+rpi1) 4.6.3"
.section .note.GNU-stack,"",%progbits

 

بیشتر بخوانید...  نمایش دقیق دما به کمک سنسور SMT160

ایجاد فایل مرجع

 

برای شروع سراغ نانو تکست می رویم تا یک فایل با پسوند .c ایجاد کنیم. برای اینکار دستور زیر را وارد می کنیم :

sudo nano hello-world.c

 

این فایلی ست که شما برنامه ی خود را به زبان سی در آن می نویسیم. حال دستور زیر را وارد می کنیم :

#include <stdio.h>

int main()
{
printf(“Hello, World! \n”);
return 0;
}

کامپایل کردن برنامه :

کدی که به زبان سی نوشته می شود باید کامپایل شود تا بتواند بر روی کامپیوتر اجرا شود. کامپایل کردن فرایندی ست که کد نوشته شده را به زبان ماشین تبدیل می کند تا توسط پردازشگر های کامپیوتر قابل اجرا شود. هنگامی که فایل مرجع خود را کامپایل کردید  فایلی جدید ایجاد خواهد شد. فرض کنید نام فایل جدید را myfirstcprogram گذاشتیم. برای کامپایل شدن در این فایل کد زیر را می نویسیم :

gcc hello-world.c -o myfirstcprogram

 

قابل اجرا کردن فایل کامپایل شده :

حال باید فایل کامپایل شده را قابل اجرا کنیم. برای اینکار باید کد زیر را وارد کنیم :

بیشتر بخوانید...  ساخت سیستم هشدار درب با استفاده از آردوینو و سنسور آلتراسونیک

chmod +x myfirstcprogram

 

اجرا کردن برنامه

حال باید فایل کامپایل شده را که قابل اجرا سازی شده است را اجرا کنیم. برای این کار در command prompt کد زیر را می نویسیم:

./myfirstcprogram

برنامه اجرا خواهد شد .

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*