این دستگاه توسط یک پردازنده DSP و الگوریتم های Target Tracking با کمک کتابخانه OpenCV توانایی دنبال کردن هدف را دارد.

  • Target Tracknig