رباتیک و هوافضا

پروژه ی نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231

نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231

به نام خدا

پروژه ی نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231

 

نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231

در این آموزش چگونگی ساخت نمایشگر دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231 را یاد می گیریم. ساخت این پروژه بسیار ساده است. دو میکروسوئیچ برای تنظیم زمان و تقویم وجود دارد. علاوه بر زمان و تقویم ، دما را هم می توانیم روی صفحه نمایش ST7735R TFT مشاهده کنیم.

قطعات مورد نیاز :

 • بورد آردوینو
 • بورد DS3231
 • صفحه نمایشST7735R TFT
 • ۵ مقاومت ۱ کیلو اهمی
 • ۲ میکرو سوئیچ
 • باطری سکه ای ۳ ولت
 • برد بورد
 • سیم برد بورد

 

 

شماتیک مدار :

شماتیک مدار به صورت زیر می باشد.

 

نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231

(همه  پایه های زمین به یکدیگر متصل شده اند.)

در این مدار ۲ میکروسوئیچ B1 و B2 به ترتیب به پین های ۷ و ۶ آردوینو متصل شده اند، این میکروسوئچ ها  برای تنظیم پارامتر های زمان (دقیقه ، ساعت ، روز ، ماه و سال ) تعبیه شده اند. میکروسوئیچ B1 پارامتر را انتخاب می کند و میکروسوئیچ B2 آن را افزایش می دهد.

 

کد های آردوینو:

برای برنامه نویسی از دو کتابخانه Adafruit_ST7735 و Adafruit_GFX استفاده شده است که در لینک زیر می توانید آن را دانلود کنید.

Adafruit-ST7735-Library

Adafruit-GFX-Library

کتابخانه ها را بعد از دانلود در پوشه Arduino IDE libraries قرار دهید.

دانلود کد برنامه ی نمایش دما ، تاریخ و ساعت با آردوینو ، ST7735 TFT و DS3231 :

دانلود فایل

 

// Arduino with DS3231 and ST7735R TFT display
// Real time clock & calendar with temperature monitor and 1.8" TFT screen
 
// include Wire library code (needed for I2C protocol devices)
#include <Wire.h>
// include ST7735 library
#include <Adafruit_GFX.h>         // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h>        // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
 
#define TFT_CS   9            // TFT CS pin is connected to arduino pin 9
#define TFT_DC   10           // TFT DC pin is connected to arduino pin 10
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC);
 
#define button1  7            // Button B1 is connected to Arduino pin 7
#define button2  6            // Button B2 is connected to Arduino pin 6
 
void setup(void) {
 pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
 tft.initR(INITR_BLACKTAB);  // initialize a ST7735S chip, black tab
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 Wire.begin();                       // Join i2c bus
 tft.drawFastHLine(0, 53, tft.width(), ST7735_BLUE);    // Draw horizontal blue line at position (0, 53)
 tft.drawFastHLine(0, 106, tft.width(), ST7735_BLUE);   // Draw horizontal blue line at position (0, 106)
 draw_text(52, 64, "TIME", 1, ST7735_MAGENTA);
 draw_text(30, 117, "TEMPERATURE", 1, ST7735_RED);
}
char Time[]   = " : : ";
char Calendar[] = " / /20 ";
char temperature[] = " 00.00";
char temperature_msb;
byte i, second, minute, hour, day, date, month, year, temperature_lsb;
 
void display_day(){
 switch(day){
  case 1: draw_text(40, 10, " SUNDAY ", 1, ST7735_CYAN); break;
  case 2: draw_text(40, 10, " MONDAY ", 1, ST7735_CYAN); break;
  case 3: draw_text(40, 10, " TUESDAY ", 1, ST7735_CYAN); break;
  case 4: draw_text(40, 10, "WEDNESDAY", 1, ST7735_CYAN); break;
  case 5: draw_text(40, 10, "THURSDAY ", 1, ST7735_CYAN); break;
  case 6: draw_text(40, 10, " FRIDAY ", 1, ST7735_CYAN); break;
  default: draw_text(40, 10, "SATURDAY ", 1, ST7735_CYAN);
 }
}
void DS3231_display(){
 // Convert BCD to decimal
 second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
 minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
 hour  = (hour >> 4)  * 10 + (hour & 0x0F);
 date  = (date >> 4)  * 10 + (date & 0x0F);
 month = (month >> 4) * 10 + (month & 0x0F);
 year  = (year >> 4)  * 10 + (year & 0x0F);
 // End conversion
 Time[7]   = second % 10 + 48;
 Time[6]   = second / 10 + 48;
 Time[4]   = minute % 10 + 48;
 Time[3]   = minute / 10 + 48;
 Time[1]   = hour  % 10 + 48;
 Time[0]   = hour  / 10 + 48;
 Calendar[9] = year  % 10 + 48;
 Calendar[8] = year  / 10 + 48;
 Calendar[4] = month % 10 + 48;
 Calendar[3] = month / 10 + 48;
 Calendar[1] = date  % 10 + 48;
 Calendar[0] = date  / 10 + 48;
 if(temperature_msb < 0){
  temperature_msb = abs(temperature_msb);
  temperature[0] = '-';
 }
 else
  temperature[0] = ' ';
 temperature_lsb >>= 6;
 temperature[2] = temperature_msb % 10 + 48;
 temperature[1] = temperature_msb / 10 + 48;
 if(temperature_lsb == 0 || temperature_lsb == 2){
  temperature[5] = '0';
  if(temperature_lsb == 0) temperature[4] = '0';
  else           temperature[4] = '5';
 }
 if(temperature_lsb == 1 || temperature_lsb == 3){
  temperature[5] = '5';
  if(temperature_lsb == 1) temperature[4] = '2';
  else           temperature[4] = '7';
 }
 draw_text(4, 27, Calendar, 2, ST7735_YELLOW);
 draw_text(16, 81, Time, 2, ST7735_GREEN);
 draw_text(14, 134, temperature, 2, ST7735_WHITE);
 tft.drawCircle(90, 134, 2, ST7735_WHITE);        // Degree symbol (°)
 draw_text(96, 134, "C", 2, ST7735_WHITE);
}
void blink_parameter(){
 byte j = 0;
 while(j < 10 && digitalRead(button1) && digitalRead(button2)){
  j++;
  delay(25);
 }
}
byte edit(byte x_pos, byte y_pos, byte parameter){
 char text[3];
 uint16_t color = ST7735_YELLOW;
 sprintf(text,"%02u", parameter);
 if(i == 3 || i == 4)
  color = ST7735_GREEN;
 while(!digitalRead(button1));           // Wait until button B1 released
 while(true){
  while(!digitalRead(button2)){          // If button (pin #9) is pressed
   parameter++;
   if(i == 0 && parameter > 31)          // If date > 31 ==> date = 1
    parameter = 1;
   if(i == 1 && parameter > 12)          // If month > 12 ==> month = 1
    parameter = 1;
   if(i == 2 && parameter > 99)          // If year > 99 ==> year = 0
    parameter = 0;
   if(i == 3 && parameter > 23)          // If hours > 23 ==> hours = 0
    parameter = 0;
   if(i == 4 && parameter > 59)          // If minutes > 59 ==> minutes = 0
    parameter = 0;
   sprintf(text,"%02u", parameter);
   draw_text(x_pos, y_pos, text, 2, color);
   delay(200);                  // Wait 200ms
  }
  tft.fillRect(x_pos, y_pos, 22, 16, ST7735_BLACK);
  blink_parameter();
  draw_text(x_pos, y_pos, text, 2, color);
  blink_parameter();
  if(!digitalRead(button1)){            // If button (pin #8) is pressed
   i++;                      // Increament 'i' for the next parameter
   return parameter;               // Return parameter value and exit
  }
 }
}
void draw_text(byte x_pos, byte y_pos, char *text, byte text_size, uint16_t text_color) {
 tft.setCursor(x_pos, y_pos);
 tft.setTextSize(text_size);
 tft.setTextColor(text_color, ST7735_BLACK);
 tft.print(text);
}
 
void loop() {
 if(!digitalRead(button1)){             // If button B1 is pressed
  i = 0;
  while(!digitalRead(button1));          // Wait for button B1 release
  while(true){
   while(!digitalRead(button2)){         // While button B2 pressed
    day++;                    // Increment day
    if(day > 7) day = 1;
    display_day();                // Call display_day function
    delay(200);                 // Wait 200 ms
   }
   tft.fillRect(40, 10, 54, 8, ST7735_BLACK);   // Draw rectangle (earase day from the display)
   blink_parameter();               // Call blink_parameter function
   display_day();                 // Call display_day function
   blink_parameter();               // Call blink_parameter function
   if(!digitalRead(button1))           // If button B1 is pressed
    break;
  }
  date  = edit(4, 27, date);           // Edit date
  month = edit(40, 27, month);          // Edit month
  year  = edit(100, 27, year);          // Edit year
  hour  = edit(16, 81, hour);           // Edit hours
  minute = edit(52, 81, minute);          // Edit minutes
  // Convert decimal to BCD
  minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
  hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
  date = ((date / 10) << 4) + (date % 10);
  month = ((month / 10) << 4) + (month % 10);
  year = ((year / 10) << 4) + (year % 10);
  // End conversion
  // Write data to DS3231 RTC
  Wire.beginTransmission(0x68);        // Start I2C protocol with DS3231 address
  Wire.write(0);               // Send register address
  Wire.write(0);               // Reset sesonds and start oscillator
  Wire.write(minute);             // Write minute
  Wire.write(hour);              // Write hour
  Wire.write(day);              // Write day
  Wire.write(date);              // Write date
  Wire.write(month);             // Write month
  Wire.write(year);              // Write year
  Wire.endTransmission();           // Stop transmission and release the I2C bus
  delay(200);                 // Wait 200ms
 }
 Wire.beginTransmission(0x68);         // Start I2C protocol with DS3231 address
 Wire.write(0);                // Send register address
 Wire.endTransmission(false);         // I2C restart
 Wire.requestFrom(0x68, 7);          // Request 7 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
 second = Wire.read();             // Read seconds from register 0
 minute = Wire.read();             // Read minuts from register 1
 hour  = Wire.read();             // Read hour from register 2
 day  = Wire.read();             // Read day from register 3
 date  = Wire.read();             // Read date from register 4
 month = Wire.read();             // Read month from register 5
 year  = Wire.read();             // Read year from register 6
 Wire.beginTransmission(0x68);         // Start I2C protocol with DS3231 address
 Wire.write(0x11);               // Send register address
 Wire.endTransmission(false);         // I2C restart
 Wire.requestFrom(0x68, 2);          // Request 2 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
 temperature_msb = Wire.read();        // Read temperature MSB
 temperature_lsb = Wire.read();        // Read temperature LSB
 display_day();
 DS3231_display();               // Diaplay time & calendar
 delay(50);                  // Wait 50ms 
}
// End of code.
بیشتر بخوانید...  مبانی پروتکل ارتباطی I2C

دیدگاه‌ها (4)

*
*

  محمد رزمجویی مهمان جولای 14, 2018 پاسخ

  سلام خسته نباشید ببخشید من یه ارور توی برنامه دارم ارور هم اینه:
  no matching function for call to 'adafruit_st7735::adafruit_st7735(int,int)'

   Admin مدیر کل ژانویه 10, 2021 پاسخ

   سلام
   کتابخونه رو اضافه کردید؟

  مهرانا مهمان می 17, 2020 پاسخ

  سلام
  خیلی ممنون بابت سایت خیلی خوبتون
  یه خواهشی داشتم من تازه شروع کردم به کار با آردوینو امکانش هست توضیح شفاهی در مورد کارکرد و نحوه ی ارتباط دهی شماتیک مدار رو بگید تا بهتر درک کنیم؟؟

   Admin مدیر کل نوامبر 6, 2020 پاسخ

   سلام
   ممنون از انرژیتون
   متوجه منظورتون نشدم
   برای درک بهتر آردونیو میتونید به جلسه های آموزشی آردوینو سایت مراجعه کنید.